عقد قرارداد

قرارداد

ماده1-طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین شرکت                       دارای کد اقتصادی         به شماره ثبت         به نشانی             که طبق اگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره          مورخ       دارای حق امضاء و مهر اسناد تعهداور شرکت از سوی شرکت میباشند و اختصارا در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت افزار پرداز فرنام به شماره ثبت                                                                             به نشانی خیایان سمیه بعد از تقاطع شهید مفتح پلاک102 طبقه چهارم واحد4 دارای کد پستی 1581875513که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود.

تبصره:واحد سخت افزار بعنوان نماینده کارفرما جهت ابلاغ کار تائید صورتحساب ماهیانه و تائید نهایی کارکرد و همچنین بعنوان ناظر فنی پیمانکار تعیین می گردند.بدیهی است نمایندگی اعطایی نافی اختیارات صاحبان امضاء مجاز کارفرما نخواهد بود.

ماده2-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام تعمیر نگهداری و پشتیبانی

تبصره:کارفرما میتواند تعداد دستگاه های موضوع قرارداد را تا     کاهش و یا افزایش دهد که این تغییرات تاثیری بر مبلغ قرارداد نخواهد داشت.افزایش یا کاهش تعداد دستگاه های موضوع قرارداد بیش از   باعث تغییر در مبلغ قرارداد به نسبت آن میشود.

ماده3-مدت قرارداد:

مدت این قرارداد یک سال شمسی معادل    ماه از تاریخ     الی             میباشد که پس از انقضای این مدت با توافق کتبی طرفین قابل تمدید میباشد.

ماده4-مبلغ قرارداد:

حق الزحمه پیمانکار ماهیانه           ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد که به شرح ماده 5 در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده5-نحوه پرداخت:

پرداخت مبلغ قرارداد به صورت ماهیانه           ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده که پس از انجام تعهدات و ارائه گزارش کتبی تائید کارفرما صرفا مشروط به انجام به موقع و به نحو احسن تعهدات قراردادی و کسر کسور قانونی پرداخت می گردد.لازم به ذکر است 9درصد از ارزش افزوده صرفا با ارائه گواهی ثبت معدیان مالیاتی قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

ماده6-کسور قانونی:

کارفرما صورتحساب های پیمانکار را پس از کسر حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و کسور قانونی مالیاتهای مستقیم به پیمانکار پرداخت می نماید.استرداد حق بیمه کسر شده و پرداخت آخرین صورتحساب منوط به ارائه مفاصا حساب پیش بینی در ماده 38 قانون تامین اجتماعی از سوی پیمانکار میباشد.کلیه مالیات ها به جز مالیات بر ارزش افزوده بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.همچنین پیمانکار موظف است     100درصد از مبلغ کل قرارداد را به کارفرما طی یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ         ارائه نمایید.

ماده7-وظایف و تعهدات:

7-1 پیمانکار متعهد میباشد طی دومرحله                        نسبتبه سرویس و بازدید دوره ای کامل تمامی                    اقدام نموده و گزارش کامل آن را به کارفرما ارائه نماید.

7-2-پیمانکار می بایست کلیه دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند را در محل استقرار آنها تعمیر نماید و در مواردی که نیاز بع انتقال دستگاه ها باشد با هماهنگی و تایید نماینده کارفرما انتقال صورت پذیرد و مدت زمان لازم جهت تعمیر دستگاه های انتقال یافته و اعزامی به آن شرکت از زمان تحویل حداکثر    ساعت می باشد.

7-3-کلیه هزینه های اجرای تعهدات قرارداد اعم از ایاب ذهاب کارکنان شرکت و نقل و انتقال دستگاهها به عهده پیمانکار میباشد.

7-4-پیمانکار موظف است در مواقعی که رفع خرابی مستلزم تعویض قطعه دستگاه باشد قطعه معیوب را در ساختمان های اداری به نماینده کارفرما و در شعب به مسئول شعبه و یا معاون شعبه تحویل نماید.

7-5-پیمانکار موظف است در مقاطع ارائه صورتحساب فایلی حاوی مشخصات دستگاه های تعمیر شده که اطلاعات آن مطابق نظر کارفرما باشد را تهیه وبه ضمیمه ارسال نماید.

7-6-پیمانکار مکلف است قبل از انجام تعمیرات در خصوص هزینه ارائه خدمات تاییدیه واحد سخت افزار را اخذ نموده و پس از انجام تعمیرات لازم است تایید نماینده کارفرما را در ذیل فرم مربوطه اخذ نماید.

7-7-پیمانکار موظف است پس از اعلام خرابی در ساختمان ها                                                             به طور معمول   ساعت در ساختمان های                 و   ساعت در                      حضور یابد و به ازای هر ساعت تاخیر مبلغ                   ریال جریمه در نظر گرفته شود.

7-8-پیمانکار موظف است در زمان تعویض قطعات مدت زمان گارانتی هر قطعه را بر روی برگه شرح گزارش لحاظ نماید.

7-9-پیمانکار در صورتی که بنا به تشخیص خود قطعه ای را تعویض نماید و بعدا خلاف آن ثابت شود (قطعه مذکور قابل تعمیر بوده باشد)موظف است به تناسب خسارت وارده (بنا به براورد کارفرما)جریمه پرداخت نماید.

7-10-پیمانکار موظف است در روزهای                                                    نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.

ماده8-وظایف و تعهدات کارفرما:

8-1-پرداخت حق الزحمه پیمانکار پس از تایید کارفرما مبنی بر انجام به نحو احسن و به موقع تعهدات قراردادی پیمانکار امکان پذیر می باشد.

8-2-مقرر شد کارفرما موارد اعلام خرابی دستگاه ها را از طریق شماره تماس اعلامی از سوی شرکت                      اطلاع رسانی نماید.

ماده9-فورس ماژور:

چنانچه بر اثر حوادث قهری یا هر آنچه که فورس ماژور نامیده میشود اجرای موضوع قرارداد ممکن نشود تا رفع فورس ماژور تعهدات طرفین معلق خواهد ماند و چنانچه مدت آن بیش از   روز باشد کارفرما نسبت به ادامه یا اختتام قرارداد تصمیم گیری خواهد نمود.

بدیهی است هزینه کارهای انجام شده تا قبل از حالت فورس ماژور توسط نمایندگان تام الاختیار طرفین محاسبه شده و به پیمانکار پرداخت میگردد.

ماده10-حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در خصوص اجرای مفاد قرارداد جاری طرفین مساعی خود را در محل مسالمت آمیز موضوع از طریق مذاکره به کار می گیرند در صورت عدم رفع مشکل و حل آن مورد اختلاف به مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع داده خواهد شد و رای صادره لازم الاتباع خواهد بود.پیمانکار مکلف گردید تا حل و فصل کامل اختلافات به انجام تعهدات قراردادی خود طبق نظر کارفرما عمل نماید.

ماده 11-اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه طرفین قرارداد (وفق ماده 1010قانون مدنی)همان است که در ماده 1 قرارداد تعیین گردیده و ابلاغ و ارسال کلیه اوراق و اخطارها به همان نشانی صورت پذیرد.طرفین مکلفند هر گونه تغییر نشانی خود را کتبا در اسرع وقت به طرف دیگر اطلاع دهند در غیر این صورت کلیه ابلاغات به آدرس قبلی ارسال میشود و موضوع در حکم ابلاغ واقعی خواهد بود.

ماده12-فسخ قرارداد:

چانچه پیمانکار به هر یک از تعهدات خود در خصوص مفاد و موضوع قرارداد حاضر عمل ننماید و یا در انجام هر یک از وظایف محوله و اجرای دستورات کارفرما تاخیر اهمال تعلل یا امتناع ورزد کارفرما می تواند بصورت یکجانبه و به صرف ارسال اظهارنامه فسخ به اقامتگاه پیمانکار فسخ نماید و حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.بدیهی است اعمال حق فسخ از سوی کارفرما منافی با مطالبه کلیه خسارات وارده به وی از ناحیه پیمانکار نبوده و در این خصوص کارفرما کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود از محل مطالبات پیمانکار و یا به هر طریق دیگری که خود صلاح بداند وصول نماید.

ماده13-نسخ-تاریخ امضاء و مبادله قرارداد:

این قرارداد در 13 ماده و 1 تبصره و در دو نسخه متحدالمتن و متحدالاعتبار در چارچوب قوانین داخلی خصوصا موارد ناظر بر ماده 10 قانون مدنی و در تاریخ مندرج در صدر صفحات قرارداد توسط طرفین امضاء و یک نسخه تحویل کارفرما و یک نسخه تحویل پیمانکار شد.

 

محل مهر و امضای نمایندگان                                      محل مهر و امضای نمایندگان فرنام

X